Regulamin imprezy – meczu piłki siatkowej mężczyzn

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej (dalej „Regulamin”) został wydany przez ONICO Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela 11, lok. 12b, tj. organizatora meczów drużyny siatkówki mężczyzn ONICO Warszawa (dalej: „Organizator”), które odbywają się w sezonie 2017/2018 w Warszawie na terenie hali COS Torwar, ul. Łazienkowska 6a, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa (m.in. Kodeks Cywilny).
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na jej Terenie, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.1. i 3.2. działu I Regulaminu.
3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
3.1. „Akredytacja” oznacza dokument, wydawany przez rzecznika prasowego Organizatora bądź za jego wiedzą na wniosek redakcji bądź dziennikarza. Osoba akredytowana podczas trwania Imprezy zobowiązana jest do posiadania właściwego Identyfikatora. Szczegółowe zasady przyznawania akredytacji znajdują się w Regulaminie Akredytacji Prasowych ONICO Warszawa na sezon 2017/2018.
3.2. „Identyfikator” oznacza identyfikator osób funkcyjnych, wydawany przez Organizatora. Jego wzór oraz postać ustala Organizator. Identyfikator wydawany jest imiennie, tj. może korzystać z niego tylko jedna osoba. Osoby posiadające odpowiednie identyfikatory nie są zobligowane do podporządkowania się niektórym punktom Regulaminu.
3.3. „Impreza” oznacza masową imprezę sportową – mecz ligowy lub pucharowy piłki siatkowej mężczyzn, którego gospodarzem jest drużyna ONICO Warszawa, a który odbywa się w jednym z obiektów, wskazanych w punkcie 1 działu I Regulaminu.
3.4. „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się Identyfikatorem, do zadań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
3.5. „Teren imprezy” oznacza wyznaczony teren hali sportowej, wskazanej w punkcie 1 działu I Regulaminu, na którym przeprowadzana jest Impreza oraz ewentualnie oznaczony teren przyległy do niej, a który dostępny jest wyłącznie za okazaniem biletu, Identyfikatora, Akredytacji bądź zaproszenia na mecz.
3.6. „Uczestnik” to każda osoba, która będzie przebywać na Terenie imprezy podczas jej trwania.

II. Wstęp na Teren imprezy

1. Każda osoba może wejść na Teren imprezy wyłącznie za okazaniem:
1.1. ważnego biletu/karnetu, zakupionego i wykorzystywanego zgodnie z warunkami ogólnymi publicznej sprzedaży biletów;
1.2. ważnego identyfikatora, akredytacji, zaproszenia.
2. Bilety nabyte z nielegalnych / nieupoważnionych źródeł uznaje się za nieważne.
3. Osoba przebywająca na Terenie imprezy zobowiązana jest do posiadania dowodu tożsamości w formie dokumentu
urzędowego (takiego jak dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
4. Bilet na mecz, jak również dowód tożsamości muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu i na Terenie imprezy każdorazowo na prośbę członka służb informacyjnych i Służb Porządkowych, Organizatora lub funkcjonariusza policji. Odmowa okazania wyżej wymienionych spowoduje odmowę wstępu lub usunięcie z Terenu imprezy.
5. Wstęp na Teren imprezy jest płatny dla osób powyżej 6. roku życia, a małoletnim poniżej 6. roku życia przysługuje wstęp wolny pod opieką osób dorosłych bez zapewnienia osobnego miejsca siedzącego.
6. W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku do 13 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.
7. Osoby posiadające Identyfikator, opisany w punkcie 3.2. działu I Regulaminu, po Terenie imprezy poruszają się bezpłatnie.
8. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren imprezy nie przysługuje osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:
8.1. zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy;
8.2. zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane
przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228, z późn. zm.).
9. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren imprezy oraz przebywania na niej osobom:
9.1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
9.2. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi Imprezy;
9.3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
9.4. noszącym buty o metalowych zakończeniach;
9.5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje;
9.6. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;
9.7. nie posiadającym dokumentu tożsamości;
9.8. rażąco naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu.

III. Niedozwolone przedmioty i zachowania

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
1.1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
1.2. materiałów wybuchowych;
1.3. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
1.4. artykułów spożywczych;
1.5. napojów, w tym także napojów alkoholowych;
1.6. środków odurzających lub substancji psychotropowych;
1.7. przedmiotów generujących dźwięki zbliżone do dźwięków alarmowych oraz przedmiotów wytwarzających
niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
1.8. profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio i video. Na Teren imprezy można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie (np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką), którego używanie na trybunach stwarzałoby zagrożenie lub dyskomfort dla innych Uczestników bądź utrudniałoby swobodne uczestnictwo w Imprezie.
2. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Teren imprezy, oceny
przedmiotów jako niebezpiecznych dokonuje Organizator bądź odpowiedni członek Służb Porządkowych, w razie
konieczności – po konsultacji z Organizatorem.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Zabrania się podejmowania na Terenie imprezy między innymi następujących działań:
4.1. wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub terenu wokół boiska bądź samego boiska;
4.2. wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni i profesjonalnych rac;
4.3. spożywania alkoholu;
4.4. zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
4.5. palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, cygar, cygaretek, fajek itp. wyrobów;
4.6. wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym;
4.7. postępowania w sposób, który Organizator może interpretować jako prowokujący, stwarzający zagrożenie,
dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
4.8. wchodzenia na boisko lub teren wokół boiska / pola gry;
4.9. wspinania się na konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
4.10. używania elementów odzieży do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby;
4.11. pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść;
4.12. załatwiania się poza toaletami lub zaśmiecania Terenu imprezy poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.
4.13. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie imprezy, itp.
5. Ponadto zakazuje się, bez wyraźnej zgody (autoryzacji) Organizatora:
5.1. wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren imprezy;
5.2. wnoszenia transparentów lub flag o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m;
5.3. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy, w tym: sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych.
6. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

IV. Działania Organizatora i Służby Porządkowej

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom imprezy oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
1.1. działanie Służb Porządkowych i Służb informacyjnych,
1.2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego prace Służb Porządkowych,
1.3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
1.4. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.
4. Służby Porządkowe, legitymując się Identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy do:
4.1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
4.2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 1. działu III Regulaminu;
4.3. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
4.4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
4.5. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.);
4.6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
5. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni między innymi w:
6.1. ręczne wykrywacze metalu;
6.2. testery trzeźwości (alkomaty);
6.3. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
7. Sprzęt obsługujący Imprezę:
7.1. sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy;
7.2. wygrodzenia (barierki ochronne metalowe).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia, gdy ich wprowadzenie będzie konieczne w związku z sytuacją nadzwyczajną bądź wymogami odpowiednich przepisów. Wytyczne wydane przez Organizatora, członków służb informacyjnych i porządkowych bądź funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem z Terenu imprezy.
9. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
9.1. Zaplecze techniczno-socjalne i organizacyjne;
9.2. Widownia (w tym: miejsca stojące i strefy VIP);
9.3. Strefa prasowa (sektor prasowy i „mixed zona”);
9.4. Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne;
9.5. Punkt gastronomii.

V. Odpowiedzialność Uczestnika

1. Każda osoba obecna na meczu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na Terenie imprezy.
2. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
2.1. usunięciem z Terenu imprezy, oraz możliwością przekazania policji;
2.2. anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne Imprezy organizowane przez Organizatora;
2.3. przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków, np. zakazu wstępu na imprezę masową;
2.4. podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
2.5. wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Osoby wykorzystujące bilety w sposób niedozwolony, niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji na Terenie imprezy, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź objęte lokalnym, krajowym lub zagranicznym zakazem wstępu na imprezę masową, które nie zostały wpuszczone na Teren imprezy lub zostały z niego usunięte są zobowiązane niezwłocznie zwrócić bilet do Organizatora, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu pieniężnego z tego tytułu.

VI. Prawo właściwe, jurysdykcja i zmiany postanowień Regulaminu

1. Jeżeli właściwy sąd uzna dowolne postanowienie/a Regulaminu za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, pozostała treść Regulaminu pozostanie w mocy tak, jakby takie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie/a nie było/y w niej zawarte.
2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.
3. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Warszawie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go.

VII. Udostępnienie Regulaminu

Powyższy regulamin jest udostępniany Uczestnikom:
1. przy wejściach na Teren Imprezy (halę) w formie papierowej,
2. u Organizatora w formie papierowej,
3. u Organizatora w formie elektronicznej,
4. na stronie internetowej drużyny (Organizatora).
Regulamin uchwalony i podpisany 1 czerwca 2017 r.