Regulamin sprzedaży biletów i karnetów
na sezon rozgrywkowy 2017/2018
ONICO Warszawa

 

§ 1. Definicje

 • „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz ONICO Warszawa rozgrywany w Hali w roli gospodarza w Rozgrywkach w sezonie 2017/2018;
 • „Cennik” – oznacza cennik Biletów i Karnetów aktualny na dzień sprzedaży, udostępniony na Stronie internetowej Klubu;
 • „Hala” – oznacza halę „Centralny Ośrodek Sportu – Torwar I” przy ul. Łazienkowskiej 6a;
 • „Karnet” – oznacza bilet sezonowy na Mecze ONICO Warszawa rozgrywane w Hali w roli gospodarza w Rozgrywkach w sezonie 2017/2018;
 • „Klub” – oznacza ONICO Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-585, ul. Bagatela 11, lok. 12b), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, jako ONICO Warszawa Spółka Akcyjna – pod nr: KRS 0000243759, REGON: 140250122, NIP: 5262883859;
 • „Kupujący” – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu lub Karnetu;
 • „Mecz” – oznacza spotkanie piłki siatkowej mężczyzn, w którym występuje drużyna ONICO Warszawa w Rozgrywkach w sezonie 2017/2018, rozgrywane w Hali w roli gospodarza i organizowane przez Klub;
 • „Nabywca” – oznacza osobę, która nabyła Bilet lub Karnet na Mecz(e) ONICO Warszawa;
 • „PLPS” – oznacza Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA z siedzibą w Warszawie, która jest organizatorem rozgrywek PlusLigi;
 • „PlusLiga” – oznacza najwyższą klasę rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn o mistrzostwo Polski prowadzoną w formie ligi zawodowej, prowadzoną przez PLPS;
 • „PSB” – oznacza Punkt Sprzedaży Biletów znajdujący się w Siedzibie Klubu;
 • „Puchar Polski” – oznacza rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn o Puchar Polski prowadzone w formie otwartej dla drużyn ligowych w systemie pucharowym (eliminacyjnym), prowadzone przez PZPS i PLPS;
 • „PZPS” – oznacza Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie;
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin;
 • „Regulamin Hali” – oznacza regulamin Hali, w której odbywa się dany Mecz;
 • „Regulamin Imprezy Masowej” – oznacza regulamin imprezy masowej dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Dla Kibica/Regulaminy/;
 • „Rozgrywki w sezonie 2017/2018” – oznacza wszystkie Mecze PlusLigi oraz Pucharu Polski;
 • „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. Bagatela 11, lok. 12b, przy czym biuro ONICO Warszawa mieści się na piętrze II, zaś PSB na parterze (w kasie Teatru Sabat).
 • „Siła wyższa” – oznacza okoliczność wynikającą z lub dającą się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Klub nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które są poza kontrolą Klubu, w tym powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, lokaut lub inne działania przemysłowe, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne oraz wszelkie ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub zaniechania rządu, sądów lub jakichkolwiek właściwych władz krajowych lub międzynarodowych.
 • „Strona internetowa Klubu” – oznacza stronę www.onicowarszawa.pl.
 • „System internetowy” – oznacza system sprzedaży internetowej Biletów oraz Karnetów, który jest prowadzony przez ONICO Warszawa, udostępniony pod adresem strony internetowej: onicowarszawa.pl/bilety-eventim/ oraz – na potrzeby niniejszego regulaminu – elektroniczny system płatności internetowych za Bilety oraz Karnety.
 • „Użytkownik” – oznacza osobę zarejestrowaną w Systemie internetowym, posiadającą login i hasło do Systemu internetowego.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów i Karnetów prowadzona jest przez Klub.
 2. Sprzedaż prowadzona jest z wykorzystaniem Systemu internetowego od zewnętrznego Administratora – firmy EVENTIM Polska.
 3. Przez dokonanie zakupu Biletu i/lub Karnetu, jego Nabywca akceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Hali i Regulamin Imprezy Masowej.
 4. Klub prowadzi sprzedaż Biletów i Karnetów na Mecze w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na Stronie internetowej Klubu oraz na oficjalnych kontach Klubu w portalach społecznościowych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dane dotyczące terminów Meczów, pozyskane z innych źródeł niż powyższe oraz nie gwarantuje ich prawidłowości.
 5. Klub zastrzega, iż terminy Meczów mogą ulegać zmianom na żądanie PZPS bądź PLPS, za co Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ceny sprzedaży Biletów i Karnetów umieszczane na Stronie internetowej Klubu oraz na innych oficjalnych kanałach dystrybucyjnych zawierają podatek VAT. Ceny Biletów i Karnetów mogą ulec zmianie.
 7. Kupujący dokonując zakupu Biletów i Karnetów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z zakupem i korzystaniem z Biletów i Karnetów.
 8. Klub nie sprzedaje Biletów i Karnetów osobom wobec których:
 9. orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu bądź Karnetu zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 10. został wydany obowiązujący w chwili sprzedaży i zakaz klubowy.
 11. Po wejściu Nabywcy do Hali na Mecz objęty Biletem lub Karnetem i odnotowaniu tego przez system sprawdzania biletów, Bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz (w tym na teren Hali) o ile upoważniony odrębnymi regulaminami przedstawiciel Klubu nie wyrazi zgody na czasowe opuszczenie terenu imprezy.
 12. Bilet bądź Karnet nieczytelny (zwłaszcza część z kodem kreskowym), zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny. Dotyczy to zarówno Biletów zakupionych w PSB i wydrukowanych z Systemu internetowego.
 13. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
 14. Tylko pierwszy Bilet z określonym kodem kreskowym jest akceptowany i ważny, każdy kolejny Bilet lub Karnet o takim samym kodzie będzie automatycznie anulowany i traktowany jako nieważny.
 15. Nabycie Biletu na dany Mecz nie gwarantuje możliwości nabycia Biletu na jakikolwiek inny Mecz.
 16. Jeżeli wskutek zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej Klub nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu lub Karnetu, staje się on zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania. Klub ma obowiązek poinformowania w najszybszym możliwym terminie Nabywców o tym, że nie może wykonać zobowiązania. Klub nie będzie odpowiadał wobec drugiej strony na podstawie umowy sprzedaży Biletów lub Karnetów za żadne straty, szkody, koszty, wydatki lub inne stanowiące bezpośredni lub pośredni skutek braku świadczenia z powodu zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej.
 17. Klub definiuje dwa podstawowe typy Biletów i Karnetów:
 18. Ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania Biletu lub Karnetu ma ukończony 6. rok życia, a nie ukończyła jeszcze 26. roku życia (w momencie zakupu należy posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną, studencką lub doktorancką); emerytów i rencistów, którzy w dniu meczu mają ukończony 60. rok życia;
 19. Normalne – dla pozostałych.
 20. Klub może wprowadzić inne zniżki na Bilety i Karnety, np. grupowe, okolicznościowe i inne.
 21. Dzieci, które w dniu Meczu nie ukończyły 6 lat, uprawnione są do wejścia do Hali za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko takie zajmuje miejsce na kolanach swojego opiekuna, zaś jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 22. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet lub Karnet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.

§ 3. Zakup Biletów i Karnetów

 1. Bilety i Karnety można kupić w kasie PSB w Siedzibie Klubu lub poprzez System internetowy dostępny na stronie onicowarszawa.pl/bilety-eventim/, z zastrzeżeniem, iż w Systemie internetowym Bilety i Karnety mogą nabyć tylko Użytkownicy Systemu internetowego.
 2. Umowa sprzedaży usługi pomiędzy Kupującym a Klubem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty. Za moment uiszczenia zapłaty uznaje się:
 3. w przypadku zakupu w kasie PSB moment otrzymania przez Kupującego aktywowanego Biletu bądź Karnetu na Mecz;
 4. w przypadku korzystania z Systemu internetowego moment wpływu wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Klubu.
 5. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Biletu lub Karnetu Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wydrukowanej na nim ceny oraz sektora, rzędu i miejsca w Hali.
 6. W dalszej części niniejszego paragrafu (tj. § 3.1. i § 3.2.) oraz kolejnych paragrafach wszelkie zapisy dotyczące Biletów stosuje się analogicznie do Karnetów z zastrzeżeniem ich właściwości biletów sezonowych oraz sposobu ich aktywacji.

 

§ 3.1. System internetowy

 1. Użytkownik Systemu internetowego oświadcza, że będzie korzystał z Systemu internetowego wyłącznie w celu zakupu Biletów.
 2. Użytkownik Systemu internetowego Nabywca zobowiązany jest :
 3. Korzystać z Systemu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 4. Korzystać z Systemu internetowego w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
 5. Nie przenosić praw wynikających z transakcji na osoby trzecie.
 6. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.
 7. Nie wykorzystywać Systemu internetowego w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 8. Klub ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej lub dokonanych płatności bezgotówkowych.
 9. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego wg właściwych ustaw będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez ONICO Warszawa brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu internetowego.
 11. Forma płatności dostępna w Systemie internetowym: płatność przez elektroniczny system płatności internetowych PayU. Wyłącznym operatorem realizującym płatności na rzecz Klubu jest jest serwis www.payu.pl, Przed złożeniem zamówienia w Systemie internetowym Nabywca powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z ww. serwisu.
 12. Sprzedaż Biletów w Systemie internetowym na konkretny Mecz kończona jest na 4 godziny przed rozpoczęciem meczu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż Biletów kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Systemie internetowym bądź na Stronie internetowej Klubu.
 13. Proces zakupu Biletów w Systemie internetowym składa się z następujących kroków:
 14. a) zalogowanie się do Systemu internetowego – onicowarszawa.pl/bilety-eventim/;
 15. b) wybór interesującego Meczu (Meczów) z dostępnych na stronie;
 16. c) wybór ilości Biletów w odpowiedniej kategorii;
 17. d) wybór konkretnych miejsc w Hali;
 18. e) kontynuowanie zakupów bądź przejście do koszyka, w którym można zobaczyć całe swoje zamówienie;
 19. e) akceptacja zawartości koszyka i bezpośrednie logowanie do elektronicznego systemu płatności internetowych PayU;
 20. f) dokonanie płatności;
 21. g) potwierdzenie dokonania płatności i możliwość wydruku Biletu.
 22. Po dokonaniu płatności w ramach jednego zamówienia nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
 23. Bilet wydrukowany z Systemu internetowego okazuje się po wejściu do hali bezpośrednio osobom odpowiadającym za system sprawdzania biletów.
 24. Bilet z Systemu internetowego powinien być wydrukowany na papierze białym lub o innym jasnym kolorze i gładkiej fakturze, celem odczytania zamieszczonego kodu kreskowego przez skanery. Możliwe jest skanowanie kodów bezpośrednio z urządzeń mobilnych, jednak zaleca się posiadanie Biletu w formie papierowej.
 25. Klub nie drukuje Biletów zakupionych w Systemie internetowym w PSB oraz w kasie Hali przed Meczem.
 26. Każda umowa sprzedaży Biletów rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
 27. Rezerwacje Biletów w Systemie internetowym tracą ważność i są usuwane automatycznie po:
 28. 30 minutach – w przypadku Biletów znajdujących się w koszyku
 29. 24 godzinach – w przypadku Biletów objętych nieopłaconym zamówieniem.

 

§ 3.2. Punkt Sprzedaży Biletów

 1. Godziny otwarcia PSB są dostępne na Stronie internetowej Klubu www.onicowarszawa.pl. Klub zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia PSB w dniach Meczów bądź dniach następujących po dniach Meczów.
 2. W trakcie zakupu Biletów w PSB Kupujący może zostać poproszony o okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem zapobieżenia kupna biletu przez osoby wymienione w §2 pkt 8.
 3. Forma płatności dostępna w PSB: płatność gotówkowa bądź płatność kartami płatniczymi. Klub zastrzega sobie możliwość czasowego braku możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi z powodów niezależnych od Klubu. W miarę możliwości Kupujący powinien posiadać odliczoną kwotę gotówki do zakupu Biletów.

 

§ 4. Zwroty i reklamacje dotyczące Biletów

 1. Nabywca Biletu ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych w PSB:
 3. zwrot Biletu bez podania przyczyny zwrotu możliwy jest w ciągu 7 dni zaczynając od dnia dokonania zakupu Biletu, jednak nie później niż przed zakończeniem pracy PSB ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień Meczu;
 4. zwrot możliwy jest wyłącznie w miejscu jego zakupu;
 5. warunkiem dokonania zwrotu biletu jest posiadanie paragonu fiskalnego;
 6. zwrot ceny Biletu następuje wyłącznie w formie identycznej do tej, w jakiej dokonano płatności.
 7. Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych w Systemie internetowym:
 8. odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w Systemie Internetowym jest możliwe tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klubu, Mecz został odwołany bądź nastąpiła zmiana terminu lub miejsca jego rozegrania albo też w następstwie uznania reklamacji Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego;
 9. poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet lub Karnet zakupiony w Systemie internetowym zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), nie przysługuje Nabywcy, jeżeli oznaczony został dzień Meczu, na który zakupiony jest Bilet lub w przypadku Karnetu – jeżeli oznaczony został okres obejmujący sezon lub rundę rozgrywek, na który zakupiony jest Karnet.
 10. oświadczenie o odstąpieniu należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie na adres Klubu lub na adres poczty elektronicznej: bilety@onicowarszawa.pl.
 11. odpowiedź na reklamacje, o których mowa w ust. 1 kierowana będzie do Użytkownika w formie mailowej na adres mailowy podany przez Użytkownika w Systemie internetowym. Klub nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy poczty elektronicznej.
 12. Nabywcy Biletów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych w Hali w przypadkach określonych w § 3. pkt 8, mają możliwość zwrotu Biletów zgodnie z trybem właściwym dla sposobu jego zakupu.
 13. Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu regulaminów.
 14. Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Klub miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.
 15. Klub zawiadomi Użytkowników również na Stronie internetowej Klubu o odwołaniu Meczu, w tym o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu, o możliwości dokonania zwrotu Biletów za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu, o zasadach rozliczenia lub innych świadczeniach dla posiadaczy Karnetów oraz o terminach na zawiadomienie Klubu na dokonanie przez Użytkownika stosownego wyboru uprawnień.
 16. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej: www.payu.pl.
 17. Reklamacje Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego mogą być składane:
 18. pisemnie na adres Klubu w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z dopiskiem „REKLAMACJA”;
 19. mailowo na adres poczty elektronicznej: bilety@onicowarszawa.pl w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z tytułem wiadomości „REKLAMACJA”.
 20. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 21. dane Użytkownika (imię, nazwisko, numer PESEL), zgodne z danymi w Systemie internetowym,
 22. datę dokonania transakcji zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,
 23. opis przedmiotu reklamacji,
 24. adres mailowy do korespondencji.
 25. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres mailowy do korespondencji wskazany w reklamacji.
 26. Proces reklamacji oraz zwrotów dotyczący Biletów oraz Karnetów w całości obsługiwany jest przez Klub.

 

§ 5. Dane osobowe i ich ochrona

 1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych będzie z upoważnienia Klubu firma EVENTIM Polska.
 3. Klub i Administrator oświadczają, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z Biletów lub Karnetów oraz obsługą Systemu internetowego.
 4. Klub i Administrator mogą przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do celów wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu:
 5. nazwisko i imiona Użytkownika,
 6. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. adres zameldowania na pobyt stały,
 8. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ust. 3,
 9. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
 10. adresy elektroniczne usługobiorcy.
 11. Klub zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Każdy Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 13. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować:
 14. mailowo: bilety@onicowarszawa.pl
 15. pocztą tradycyjną na adres Klubu: ONICO Warszawa, ul. Bagatela 11, lok. 12b, 00-585 Warszawa.
 16. Do użytkownika Systemu internetowego należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta swoich danych osobom trzecim.
 17. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na Stronie internetowej Klubu. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827).
 3. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.