Strefa VIP 
Karolina Dolecka – Skorek
k.dolecka@onicowarszawa.pl
+48 511 664 249