Polityka prywatnosci

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy domeny internetowej onicowarszawa.pl (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela 11/12B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000243759, NIP: 5262883859, REGON: 140250122 (dalej zwaną „ONICO Warszawa”).


Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie jest ONICO Warszawa.
 2. ONICO Warszawa przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających Serwis (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 3. Dane osobowe zbierane za pomocą Serwisu są przetwarzane zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).
 4. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@onic.pl lub telefonicznie: +48 22 497 10 38. Wszelkie zapytania, skargi i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osób, których dane dotyczą należy kierować poprzez wskazane powyżej środki komunikacji.  
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ONICO Warszawa oraz prowadzenia Konta Uczestnika zostały uregulowane w Regulaminie Programu Lojalnościowego – dostępnym pod tym adresem.
  2. w zakresie sprzedaży biletów i karnetów na mecze ONICO Warszawa zostały uregulowane w Regulaminie Sprzedaży Biletów i Karnetów ONICO Warszawa – dostępnym pod tym adresem.
  3. w zakresie zakupu towarów w Sklepie Stacjonarnym i Internetowym ONICO Warszawa zostały uregulowane w Regulaminie Sklepu ONICO Warszawa – dostępnym pod tym adresem.
  4. w zakresie uczestnictwa w Programie Junior Club zostały uregulowane w Regulaminie Junior Club dostępnym pod tym adresem.
  5. w zakresie wymiany korespondencji i kontaktu telefonicznego Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, opcjonalnie nazwę pracodawcy, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu. Administrator uzyskał dane bezpośrednio od podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje lub w którym jest Pan/Pani zatrudniona. Administrator przetwarza dane w celu bieżącego kontaktu i wymiany informacji w ramach prowadzonej współpracy związanej z działalnością Administratora, w tym informowania o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
  6. W zakresie kontaktu przez stronę https://onicowarszawa.pl// Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, adres korespondencyjny. Administrator uzyskał bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.  Administrator przetwarza Pana dane w celu odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. 
 6. Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez ONICO Warszawa posiada następujące uprawnienia:
  1. prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO),
  2. prawo do dostępu do swoich danych osobowych (podstawa: art. 15 RODO),
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO),
  4. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO),
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO),
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w przypadku kiedy ONICO Warszawa posługuje się jego danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa: art. 21 RODO),
  7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO).
 7. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych bądź przesyłania informacji handlowych, ONICO Warszawa może używać danych o Użytkowniku do profilowania, wyłącznie w celu lepszego dopasowania ewentualnych informacji handlowych do preferencji Kupującego.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Bezpieczeństwo Danych

Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. Administrator:

 1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, 
 2. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji, w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 3. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 4. zapewnia poufność przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione. 

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

 1. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
 2. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone, 
 3. podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
 4. w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, Administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

 

Informacja odnośnie do plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Podczas ponownej wizyty Użytkownika w Serwisie umożliwiają rozpoznanie urządzenia oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają także przygotowanie statystyk odwiedzin Serwisu.
 3. Mechanizm plików cookies stosowany w Serwisie nie jest wykorzystywany do gromadzenia jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, ani śledzeniu ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 4. Pliki cookies znajdują zastosowanie w Serwisie do następujących celów:
  1. dostosowywania treści oraz reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika, 
  2. opracowywania statystyk oraz analizy odwiedzin i oglądalności Serwisu, 
  3. poprawy funkcjonalności Serwisu,
  4. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu.
 5. W serwisie wykorzystywane są poniższe typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne – przechowywane w urządzeniu Użytkownika tymczasowo. Po zakończeniu korzystania z Serwisu (wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki, wyłączeniu komputera).
  2. cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki nie są automatycznie usuwane po wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera.
 6. Użytkownik ma możliwość zmiany w swojej przeglądarce ustawień dotyczących zapisywania, usuwania oraz dostępu plików cookies do urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na korzystanie z Serwisu oraz działanie niektórych funkcji Serwisu. Informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików cookies są dostępne na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 

Odnośniki do innych stron. Serwisy zewnętrzne

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. ONICO Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe Użytkownik winien się zapoznać z polityką prywatności tam ustaloną. 
 3. W związku ze współpracą ONICO Warszawa z serwisami zewnętrznymi - takimi jak np. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google bądź firmami świadczącymi usługi analityczne czy reklamowe – na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zamieszczone zewnętrzne pliki cookies pochodzące od tych serwisów. Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronach tych podmiotów.

 

Zmiany

ONICO Warszawa zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.