ONICO JW Construction MB Motors PLUS ONICO Dworzec Online ONICO Damons Sportowa Warszawa Global Express Robico iTaxi Tramwaje Warszawskie
ONICO ONICO ONICO MB Motors PLUS PLUS Port Praski FIVB Global Express Robico iTaxi Tramwaje Warszawskie Polonus Damons

Regulamin Programu Lojalnościowego ONICO Warszawa

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Onico Warszawa S.A. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

 

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób: 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego organizowanego przez ONICO Warszawa Spółka Akcyjna.
 2. Organizator – ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4a/46, 00-444 Warszawa, KRS 0000243759 | NIP 5262883859 | REGON 140250122, telefon kontaktowy: 537 999 621.
 3. Drużyna ONICO WARSZAWA – pierwsza drużyna klubu siatkarskiego ONICO Warszawa S.A. 
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła lat osiemnaście, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie przystąpiła do Programu. 
 5. Platforma Biletowa – platforma sprzedaży Biletów i Karnetów prowadzona przez eBilet w serwisie eBilet.pl
 6. eBilet – administrator serwisu eBilet.pl, dokonujący sprzedaży biletów i karnetów na mecze Drużyny ONICO WARSZAWA na rzecz Uczestnika, oferowanych przez Organizatora.
 7. Partner – inny niż Organizator lub eBilet podmiot, który:
  1. współpracuje z Organizatorem w Programie LUB 
  2. oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu LUB
  3. jest Partnerem/Sponsorem Organizatora (wskazanym na stronie onicowarszawa.pl)
 8. Program lub Program Lojalnościowy – program lojalnościowy, którego zasady określa niniejszy Regulamin, na podstawie którego Uczestnicy mogą otrzymywać od Organizatora określone w Regulaminie korzyści, w zamian za otrzymane punkty.
 9. Bilet – bilet na domowy mecz siatkarski Drużyny ONICO WARSZAWA zakupiony za pomocą Platformy Biletowej.
 10. Karnet – karnet na domowe mecze siatkarskie Drużyny ONICO WARSZAWA w danym sezonie zakupiony za pomocą Platformy Biletowej. 
 11. Udział -  udział osoby fizycznej w meczu domowym Drużyny ONICO WARSZAWA odnotowany poprzez zeskanowanie kodu Biletu (lub Karnetu) przez pracownika eBilet.
 12. Zakupy – zakup produktu lub dowolnej ilości produktów za pośrednictwem Serwisu, w sklepie kibica Organizatora lub w barkach spożywczych Organizatora na terenie Hali Torwar.
 13. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://onicowarszawa.pl/
 14. Punkty – jednostki przypisywane Uczestnikowi w Serwisie w ramach Programu, uzyskiwane w zamian za zakup Biletów, Karnetów, Zakupy, Udział.
 15. Korzyści - wszelkiego rodzaju nagrody możliwe do uzyskania w zamian za Punkty.
 16. Konto Uczestnika/Profil Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika zakładane przez Uczestnika na stronie Programu w Serwisie, pozwalające na korzystanie przez Uczestnika z Programu, na którym widnieją m.in. informacje o towarach i usługach nabywanych przez Uczestnika u Organizatora, w tym za pośrednictwem Serwisu lub za pomocą Platformy Biletowej oraz zdobyte przez Uczestnika Punkty.
 17. Formularz Rejestracyjny – formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na  ich przetwarzanie. W treści Formularza Rejestracyjnego Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
 18. Rejestracja – wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego w Serwisie i następcze wyrażenie zgód wymaganych przez Organizatora skutkujące założeniem Konta Uczestnika. 
 19. Sezon – sezon siatkarski Drużyny ONICO WARSZAWA. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Lojalnościowy jest organizowany i prowadzony przez Organizatora we współpracy z eBilet.
 2. Program Lojalnościowy polega na zdobywaniu przez Uczestników Punktów w zamian za zakup Biletów, Karnetów, Zakupy i Udział. Uczestnicy mogą także zdobywać Punkty w związku z udziałem w ankietach, konkursach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora, także we współpracy z Partnerami Organizatora. Organizator może także umożliwić Uczestnikowi uzyskanie Punktów w zamian za aktywność Uczestnika na stronie internetowej klubu związaną z Drużyną ONICO WARSZAWA. Szczegółowe zasady przeprowadzania ankiet, konkursów i akcji promocyjnych jak również zasady premiowanej Punktami aktywności Uczestnika na stronie klubu, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną szczegółowo określone w osobnych regulaminach. 
 3. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Bilety i karnety wydawane na zasadzie zaproszeń (tj. bilety i karnety dla pracowników/sponsorów oraz bilety w ramach programu Junior Club) nie są objęte Programem Lojalnościowym. Osoby otrzymujące takie bilety lub karnety nie są Uczestnikami w rozumieniu postanowień Regulaminu.


§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 1. Uczestnikami Programu mogą zostać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim dokonaniu Rejestracji w Serwisie. 
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści w celu przystąpienia do Programu. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zaznaczając w tym celu odpowiednie pole.
 3. Wymagania techniczne korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 4. W celu prawidłowego korzystania przez Uczestnika z Programu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 5. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny i dobrowolny, a Uczestnik może z niego zrezygnować w każdym czasie.
 6. Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Uczestnikowi w zamian za Punkty zostają przyznane Korzyści przez Organizatora według wyboru Uczestnika (o ile zgromadził odpowiednią liczbę Punktów), których aktualna lista i zasady przyznawania zostały wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 8. Organizator zastrzega, iż niektóre Korzyści mogą być limitowane lub posiadać inne obostrzenia. Wszelkie informacje w zakresie limitów oraz obostrzeń zostaną zawarte w Załączniku nr 1. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Korzyści oraz zasad ich przyznawania w trakcie trwania Programu. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestnika, wysyłając wiadomość na adres email Uczestnika przypisany do Konta Uczestnika oraz umieszczając w Serwisie nową wersję Załącznika nr 1. 
 10. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o nadużyciach lub naruszeniach praw w związku z Programem może je zgłosić poprzez wysłanie maila na adres program@onicowarszawa.pl. W treści maila należy wskazać rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 11. Uczestnik korzystający z Programu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej, w tym w szczególności choć nie wyłącznie przysługujących innym Uczestnikom, Organizatorowi i eBilet.
 12. Uczestnik nie może w ramach Programu ani w związku z Programem kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać jakichkolwiek treści, w tym zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 13. W ramach Programu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Uczestnik uzyskuje kody z Punktami znajdujące się na Bilecie, Karnecie, potwierdzeniu Zakupów i Udziału (lub potwierdzeniu zakończenia pozytywnej weryfikacji udziału Uczestnika w danej akcji premiowanej Punktami). Następnie Uczestnik wprowadza kody w ramach Profilu Uczestnika. Punkty zostają wprowadzone do Profilu Uczestnika automatycznie po wprowadzeniu przez Uczestnika kodu.
 2. W sklepie kibica Organizatora na terenie Hali Torwar Uczestnik będzie mógł pobrać od pracownika Organizatora nośnik z kodem, do którego przypisana będzie odpowiednia ilość Punktów przyznanych za dokonany Zakup.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia Uczestnikowi dostępu do Profilu Uczestnika w przypadku:
  1. naruszenia zasad współpracy z Organizatorem przez eBilet;
  2. działań na szkodę Uczestnika przez jakikolwiek podmiot w związku z realizacją Programu;
  3. podawania nieprawdziwych danych przez Uczestnika lub dotyczących Uczestnika;
  4. niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań przez eBilet z innych przyczyn niż siła wyższa.
 4. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Uczestników w ramach Programu, Organizator wezwie takich Uczestników do zaprzestania tych działań.
 5. Organizator  zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie w ramach Programu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Organizatora lub osób trzecich.
 6. Organizator nie odpowiada wobec Uczestników za przerwy w działaniu Serwisu w ramach Programu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących skutek zdarzeń o charakterze siły wyższej (klęsk żywiołowych, pożarów, powodzi, mrozów, śnieżyc, wojny, deszczu nawalnego, huraganu, strajku, zamieszek, rozruchów, itp.).
 7. W przypadku dokonania Rejestracji przez Uczestnika, Organizator poinformuje Uczestnika o istotnych świadczeniach w ramach Programu, wysyłając na adres email przypisany do Profilu Uczestnika aktualną treść Regulaminu.

 

§ 5 PROGRAM I PUNKTY

 1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie Biletów, Karnetu, Zakupy i Udział (lub po pozytywnej weryfikacji udziału Uczestnika w danej akcji premiowanej Punktami dokonanej przez Organizatora), do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty, które Uczestnik będzie mógł wymienić na Korzyści.
 2. Tabela wskazująca ilość Punktów przyznawanych Uczestnikowi w zależności od dokonanej przez niego czynności premiowanej Punktami stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia wskazanych w Załączniku nr 2 ankiet, konkursów i akcji promocyjnych (o których mowa w §2 ust. 2) o nowe ankiety lub akcje. Organizator powiadomi Uczestnika o nowych ankietach lub akcjach poprzez wiadomość skierowaną na adres email Uczestnika przypisany do Konta Uczestnika. Organizator umieści w Serwisie nową wersję Załącznika nr 2 wraz z odnośnikiem do regulaminu ankiety bądź akcji promocyjnej. 
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 5. Zakupienie biletu na mecz wyjazdowy Drużyny ONICO WARSZAWA jak również udział w meczach wyjazdowych Drużyny ONICO WARSZAWA oraz w meczach Drużyny ONICO WARSZAWA, na które sprzedaży nie będzie prowadził Organizator za pośrednictwem eBilet, nie będzie punktowany. 
 6. Organizator dokonuje aktualizacji bazy kodów wydanych Uczestnikom przynajmniej raz w ciągu 24 godzin. Kody za nabycie Biletu, Karnetu i Zakupy są przyznawane Uczestnikowi wyłącznie w razie skutecznego i całkowitego opłacenia transakcji. Każda prawidłowo dokonana i opłacona transakcja, za którą Uczestnik może otrzymać kod wymieniany na Punkty, jest widoczna w historii transakcji w Profilu Uczestnika.
 7. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a kod wymieniany na Punkty został już Uczestnikowi przyznany, wówczas Punkty – w razie wprowadzenia kodu do Konta Uczestnika - mogą zostać przez Organizatora odjęte lub nieprzyznane. To samo dotyczy przypadków nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły odjęcia Punktów (lub ich nieprzyznania) wraz z podaniem przyczyn w wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Uczestnika.
 8. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika na Konto Uczestnika.
 9. W razie odjęcia lub nieprzyznania Punktów za wprowadzony do Konta Uczestnika kod z przyczyn innych niż wskazane w § 5 ust. 6 Regulaminu, Uczestnik ma możliwość jednorazowej zmiany kodu. Zmiana taka jest nieodpłatna, a wymieniany w ten sposób kod pozwala na przypisanie do Konta Uczestnika takiej samej ilości Punktów jaką gwarantował kod nieaktywny.
 10. W przypadku wcześniejszego wykorzystania danego kodu przez Uczestnika lub inną osobę w tym przez innych Uczestników, Organizator poinformuje o tym Uczestnika stosownie do § 5 ust. 6 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika, jeżeli pomimo wymiany kodu przez Uczestnika w trybie § 5 ust. 8 Regulaminu, Punkty nadal nie zostały przyznane, a przyczyną ich ponownego nieprzyznania było wcześniejsze wykorzystanie kodu przez Uczestnika lub inną osobę, w tym innego Uczestnika lub eBilet bądź jego pracownika.

 

§ 6 ODBIÓR KORZYŚCI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany proponowanych Korzyści w zamian za Punkty w okresie trwania Programu, według swojego uznania, w tym także w  związku ze zmianami sponsorów lub Partnerów a także zasad współpracy ze sponsorami lub Partnerami. Zmiany korzyści nie wymagają uzasadnienia.
 2. W celu odebrania Korzyści Uczestnik musi zgromadzić minimalną ilość Punktów przewidzianą dla danej Korzyści, określoną w Załączniku nr 1.
 3. Uczestnik może dowolnie dysponować zgromadzonymi Punktami w zakresie wyboru przysługujących mu Korzyści.
 4. Wyboru Korzyści Uczestnik dokonuje poprzez wybór dokonany na stronie Programu z konta Uczestnika. Po wyborze Korzyści, z Konta Uczestnika odejmowana jest odpowiednia ilość Punktów wymieniana na wybraną Korzyść. Po wybraniu Korzyści i wymianie na nią Punktów przez Uczestnika pracownicy kontaktują się z Uczestnikiem w celu umówienia odbioru Korzyści, jeśli niezbędny jest jej odbiór osobisty. W przypadku pozostałych Korzyści, zostają one wysłane przez Organizatora na adres do wysyłki wskazany przez Uczestnika. Uczestnik powinien poinformować Organizatora mailowo lub telefonicznie o każdorazowej zmianie adresu do wysyłki Korzyści. Z momentem wysyłki Korzyści przez Organizatora na nieaktualny adres Uczestnika, jeżeli Uczestnik nie poinformuje uprzednio o nowym adresie, Organizator zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie Korzyści Uczestnikowi. W takim przypadku Uczestnik traci roszczenie o wydanie Korzyści, a umowę uznaje się za wykonaną w tym zakresie przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, iż może w drodze wyjątku przesłać Korzyść na nowy adres podany Organizatorowi po błędnej wysyłce. W żadnym wypadku nie stanowi to o odnowieniu prawa Uczestnika do żądania wydania Korzyści. Wysyłka na poprzedni adres, w razie uprzedniego niepoinformowania Organizatora przez Uczestnika o zmianie adresu, stanowi prawidłowe wykonanie umowy przez Organizatora w tym zakresie.
 6. Szczegółowe zasady odbioru Korzyści mogą zostać wprowadzone do Załącznika nr 1. W takim przypadku zasady odbioru Korzyści uregulowane w Załączniku nr 1 mają pierwszeństwo przed zasadami odbioru Korzyści wskazanymi w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu odbioru Korzyści do odbioru osobistego.
 7. Uczestnik nie nabywa uprawnienia do otrzymania Korzyści z momentem jej wyboru w Serwisie. Roszczenie o wydanie Korzyści przechodzi na Uczestnika dopiero w momencie otrzymania od Organizatora mailowego potwierdzenia zatwierdzającego dokonany wybór, dostępność Korzyści oraz weryfikację ilości naliczonych i podlegających wykorzystaniu na odbiór danej Korzyści Punktów.
 8. Uczestnik musi dokonać wyboru Korzyści najpóźniej w ciągu 30 dni od ostatniego meczu Drużyny ONICO Warszawa w Sezonie. Uczestnik, który w powyższym terminie nie wybrał Korzyści, traci uzyskane Punkty, których do tego momentu nie wymienił na Korzyści.
 9. Odbiór Korzyści za dany Sezon następuje w trakcie Sezonu, najpóźniej zaś do rozpoczęcia nowego Sezonu. Uprawnienie do odbioru Korzyści przepada wraz z odbyciem pierwszego meczu Drużyny ONICO Warszawa w nowym Sezonie. Wraz z pierwszym meczem Drużyny ONICO Warszawa w nowym Sezonie Punkty (w tym Punkty za otrzymane kody, które do konta Uczestnika nie zostały jeszcze wprowadzone) przepadają.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów odbioru Korzyści lub rozłożenia odbioru Korzyści na tury, jeżeli będą tego wymagały względy organizacyjne lub prawne, zwłaszcza z uwagi na liczbę osób, które wybrały daną Korzyść. Wyznaczenie przez Organizatora innego terminu odbioru Korzyści przez Uczestników nie wymaga uzasadnienia. Taka zmiana terminu nie wpływa negatywnie na przyznaną Uczestnikowi Korzyść choćby nowy termin odbioru przypadał w nowym Sezonie.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub wymiany Punktów na Korzyści należy zgłaszać na adres email program@onicowarszawa.pl.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny drogą mailową lub pocztą na adres Organizatora, w którego treści wpisuje:
  1. swoje dane umożliwiające kontakt;
  2. rodzaj usługi, której zgłoszenie dotyczy;
  3. rodzaj nieprawidłowości;
  4. zarzuty Uczestnika;
  5. okoliczności uzasadniające reklamację;
  6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 3. Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie      formie.
 4. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w § 7 ust. 4 Regulaminu, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w formie SMS (jeśli jest to możliwe), na co zgodę wyraża Uczestnik akceptując Regulamin.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Organizator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
 8. Jeżeli Organizator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Uczestnik może według swojego wyboru w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Uczestnika może wystąpić do Organizatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Uczestnika wytoczyć powództwo przeciwko Organizatorowi
  4. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z określonych w lit. a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

§ 8 USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 1. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. W celu skutecznego złożenia rezygnacji wystarczy, że Uczestnik wyśle powiadomienie e-mail z adresu email Uczestnika przypisanego do Konta Uczestnika na adres email program@onicowarszawa.pl. Rezygnację, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uznaje się za odstąpienie od umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Uczestnik może według swojego wyboru także samodzielnie usunąć Konto Uczestnika.
 2. Odstąpienie od umowy (tj. rezygnacja Uczestnika będącego konsumentem z udziału w Programie), o jakim mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, może zostać przez Uczestnika wykonane także z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Organizatora, stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu, według uznania Uczestnika.
 3. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Organizatora lub innego rodzaju naruszenie postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail przypisany do Profilu Uczestnika. Jeśli uczestnik w ciągu 7 dni nie złoży reklamacji w trybie § 7 Regulaminu, uznaje się, że zgadza się na ustanie uczestnictwa w Programie.
 4. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów, zaś w szczególnych przypadkach może również prowadzić do całkowitego usunięcia konta w Serwisie, o czym zdecyduje Organizator.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. 
 2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 3. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod TYM adresem oraz w formie papierowej w siedzibie Organizatora.
 4. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów powstałych na tle stosowania postanowień Regulaminu w odniesieniu do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest sąd właściwy według wyboru konsumenta dokonanego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości, w części lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce wadliwych postanowień Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa. 
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu. Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli w terminie 14 dni od dnia mailowego powiadomienia o zmianie Regulaminu i przesłaniu zmienionej treści Regulaminu Uczestnik nie złoży drogą mailową oświadczenia o braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu. Zmieniony Regulamin dotyczy stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian Regulaminu, co następuje po upływie w/w 14-dniowego terminu na sprzeciwienie się zmianom Regulaminu. Dla poprzednich stosunków prawnych wiążąca jest poprzednia wersja Regulaminu, której treść będzie w dalszym ciągu dostępna na stronie www.onicowarszawa.pl.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 8. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały szczegółowo uregulowane w Załączniku nr 3 do Regulaminu
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.10.2018.

 

Załącznik nr 1 – Lista Korzyści - dostępny pod tym adresem:
http://www.onicowarszawa.pl/lista-korzysci-29

Załącznik nr 2 – Tabela punktowania - dostępny pod tym adresem:
http://www.onicowarszawa.pl/tabela-punktowania-30

Załącznik nr 3 – Dane osobowe - dostępny pod tym adresem:
http://www.onicowarszawa.pl/dane-osobowe-31

Załącznik nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - dostępny pod tym adresem:
http://www.onicowarszawa.pl/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy-32